אנא קרא בעיון את תנאי השימוש שלהלן, אשר מהווים תנאים משפטיים מחייבים, לפני שתעשה שימוש כלשהו באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") ו/או בכל תוכן שיוצג בו:

כללי

על ידי גלישה באתר זה ו/או שימוש בכל תוכן אחר המשויך אליו, אתה/את (להלן "המשתמש") מסכים להיות כפוף לכל תנאי השימוש שלהלן.

מטרת האתר

אתר זה נועד לספק לך מידע אודות משרדנו – אילן סופר ושות', עורכי דין (להלן: "משרדנו" או "המשרד").

הזכויות באתר ובתכנים הכלולים בו

כל הזכויות באתר ובתכנים הכלולים בו, לרבות תמונה, לוגו, גרפיקה, טקסט (להלן ביחד: "תוכן"), הינם בבעלותו הבלעדית של משרדנו. לאיש או לתאגיד כלשהו אין ולא יהיו זכויות כלשהם או הרשאה לעשות שימוש בתוכן כלשהו הכלול באתר זה ללא קבלת אישור מפורש ממשרדנו, למעט לצורך שימוש הוגן וסביר במידע הכלול בו ובלבד ששימוש כאמור תואם את מטרת האתר.

היעדר ייעוץ משפטי

התוכן שבאתר, או שהאתר מפנה אליו, איננו מהווה יעוץ משפטי, ואין להסיק ממנו בכל דרך שהיא או להסתמך עליו באופן אחר כייעוץ משפטי, או תחליף לייעוץ משפטי על ידי יועץ משפטי. כמו כן, איננו מתחייבים כי המידע הכלול באתר הינו שלם, מדויק או רלבנטי עבורך ואתה אינך רשאי לפעול בהסתמך עליו.

חסיון עו"ד – לקוח

אתר זה אינו מיועד לשדל אותך ליצור יחסי עו"ד-לקוח. עצם הגלישה באתר ו/או פנייה אלינו ו/או העברת מידע למשרדנו אינם יוצרים יחסי עו"ד-לקוח ו/או חיסיון עו"ד-לקוח, אלא אם נוצרו בינינו יחסי עו"ד-לקוח בידיעתנו ובהסכמתנו המפורשת.

יצירת קישור לאתר

אינך רשאי ליצור היפר-קישור לאתר זה מאתר אחר ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

קישורים של צד שלישי

היפר-קישורים מסוימים המוצגים באתר עשויים להפנות לאתרים המנוהלים או בבעלותם של צדדים שלישיים (להלן: "אתר חיצוני"). מובהר, כי האחריות הבלעדית בעת גלישה באתר חיצוני מוטלת על המשתמש, לרבות ביחס לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מהגלישה באתר חיצוני, וכי משרדנו לא יהיה אחראי בגין כל נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש עקב גלישה באתר כזה.

שימוש אסור

זכויותיך לגלוש באתר מוגבלות לתנאים המפורטים בתנאי שימוש אלה ובאופן התואם את מטרת האתר, ובשום פנים ואופן לא תהיה לך הזכות להשתמש באתר או בתוכן כלשהו אשר כלול בו לכל מטרה אחרת; או להשתמש באתר באופן בלתי חוקי ו/או מזיק ו/או בניגוד לדין; או להפריע או לפגוע במכוון בפעילות האתר.

ויתור ואחריות מוגבלת

משרדנו אינו אחראי לכל נזק אשר עשוי להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהגלישה או השימוש באתר, או כתוצאה מהתכנים הכלולים בו, ובעצם הגלישה באתר המשתמש פוטר את משרדנו מכל אחריות כאמור.

הדין החל

הדין החל בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לאתר ו/או לגלישה בו ו/או לתנאי שימוש אלו הינו הדין הישראלי בלבד. כל סכסוך הנוגע לעניינים כאמור יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.

שינויים

אנו רשאים בכל עת לשנות את תנאי השימוש באתר, מבלי ליתן כל הודעה או התרעה על כך. באחריות המשתמש לבדוק מהם תנאי השימוש בכל גלישה באתר.

 

עדכון אחרון 22.10.2018